هو المحبوب
و الفجر و ليال عشر
دوستت دارم را
روي سطرهاي سپيد گيسوانم
بخوان!
يادباران
صفحه اصلي  پست الکترونیک
می ناب
نورباران

باز اين دلم هوای ميخانه کرده ساقی ...
آرشیو دی ٩۳
اردیبهشت ٩٢
آبان ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
فروردین ۸٩
بهمن ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢

خبرباران
ایمیل 
نام     


Powered by WebGozar
لينك باران
لوگو آرام دل
ديدار شمار


۳٠ فروردین ۱۳٩٥ :: ۳٠ فروردین ۱۳٩٥
٦ دی ۱۳٩۳ :: ٦ دی ۱۳٩۳
ای دوست :: ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
بی نام :: ٢٧ آبان ۱۳٩۱
... :: ۱٩ تیر ۱۳٩۱
سر من رأی :: ٧ خرداد ۱۳٩۱
شجره :: ٩ فروردین ۱۳٩۱
انتخابات! :: ۱٦ اسفند ۱۳٩٠
طلائیه :: ۳٠ بهمن ۱۳٩٠
شوق پرواز :: ٢٧ دی ۱۳٩٠
٢ مهر ۱۳٩٠ :: ٢ مهر ۱۳٩٠
تو :: ٢٦ شهریور ۱۳٩٠
کریم :: ٢٥ امرداد ۱۳٩٠
جوانی :: ٢۳ تیر ۱۳٩٠
٥ خرداد ۱۳٩٠ :: ٥ خرداد ۱۳٩٠
٥ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: ٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
قلیل :: ٢٦ آذر ۱۳۸٩
گاهی دور... :: ۱٦ آبان ۱۳۸٩
٢٤ تیر ۱۳۸٩ :: ٢٤ تیر ۱۳۸٩
مرد :: ٥ تیر ۱۳۸٩
روح الله :: ۱٥ خرداد ۱۳۸٩
ب ه ا ر :: ۱ فروردین ۱۳۸٩
ستاره ها :: ۱٦ بهمن ۱۳۸۸
حسرت :: ۱٦ بهمن ۱۳۸۸
موسم باران :: ٢٧ آذر ۱۳۸۸
برداشت آزاد! :: ٢٠ آذر ۱۳۸۸
گشایش :: ٢٩ آبان ۱۳۸۸
اشتیاق :: ۱٤ امرداد ۱۳۸۸
۱٧ خرداد ۱۳۸۸ :: ۱٧ خرداد ۱۳۸۸
نگاه تو :: ٤ خرداد ۱۳۸۸
بیت الاحزان :: ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸۸
أنت :: ٢۱ فروردین ۱۳۸۸
سوره ای به نام من :: ٢٩ بهمن ۱۳۸٧
پر می زنم :: ٩ بهمن ۱۳۸٧
حلقـــــــه :: ٢٤ دی ۱۳۸٧
ح س ی ن :: ۱٧ دی ۱۳۸٧
۱٤ دی ۱۳۸٧ :: ۱٤ دی ۱۳۸٧
۱٦ آذر ۱۳۸٧ :: ۱٦ آذر ۱۳۸٧
از سر ذوق ... خوشبختم! :: ۱٩ شهریور ۱۳۸٧
جسم بی روح؟@ :: ۱۳ شهریور ۱۳۸٧
۱۸ امرداد ۱۳۸٧ :: ۱۸ امرداد ۱۳۸٧
110 :: ۱٧ تیر ۱۳۸٧
إلا أنت :: ۱٠ تیر ۱۳۸٧
۳۱ خرداد ۱۳۸٧ :: ۳۱ خرداد ۱۳۸٧
آستان :: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
طعم گس غربت :: ۳ فروردین ۱۳۸٧
... :: ۱٠ بهمن ۱۳۸٦
داغ اکبر :: ۱٠ بهمن ۱۳۸٦
آستان تو :: ٩ بهمن ۱۳۸٦
زینب :: ۳ بهمن ۱۳۸٦
ح س ی ن :: ۱٥ دی ۱۳۸٦
بودن يا نبودن :: ۱٥ آذر ۱۳۸٦
هوالشافی :: ٢٤ آبان ۱۳۸٦
یا ایها العزیز :: ٢٥ مهر ۱۳۸٦
ه ج ر ت :: ٢٠ شهریور ۱۳۸٦
سبحان :: ۱٥ امرداد ۱۳۸٦
٥ امرداد ۱۳۸٦ :: ٥ امرداد ۱۳۸٦
۱٤ تیر ۱۳۸٦ :: ۱٤ تیر ۱۳۸٦
۱٩ خرداد ۱۳۸٦ :: ۱٩ خرداد ۱۳۸٦
بیت هشتم :: ٤ خرداد ۱۳۸٦
مهمانخانه :: ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
آتشکده ویران :: ٢٤ فروردین ۱۳۸٦
ربیع :: ٧ فروردین ۱۳۸٦
تقبل :: ٤ اسفند ۱۳۸٥
کيست مرا ياری کند؟ :: ۱۳ بهمن ۱۳۸٥
الف لام ميم :: ٢٩ دی ۱۳۸٥
دریاب کار ما که نه پیداست کار عمر :: ۱٥ دی ۱۳۸٥
روز ميلاد .. روز مبادا :: ٢ آذر ۱۳۸٥
مهرت هميشه جاري است ... :: ٢ مهر ۱۳۸٥
أين انت؟ :: ۱٧ شهریور ۱۳۸٥
عطيه نورانی :: ۱٧ شهریور ۱۳۸٥
ماه :: ۱٠ شهریور ۱۳۸٥
نازنينا وعده كردي ... :: ٥ شهریور ۱۳۸٥
و نور ... :: ۳٠ امرداد ۱۳۸٥
مَرد مُرد .... مردانگي مُرد ... تنها شديم! :: ٢٧ امرداد ۱۳۸٥
۱٧ امرداد ۱۳۸٥ :: ۱٧ امرداد ۱۳۸٥
۱۳ امرداد ۱۳۸٥ :: ۱۳ امرداد ۱۳۸٥
نام تو :: ۳٠ تیر ۱۳۸٥
تاراج :: ٢٢ تیر ۱۳۸٥
از نور تا تو ... :: ۱٥ تیر ۱۳۸٥
يار محزون :: ۸ تیر ۱۳۸٥
انت الرسولی :: ۱ تیر ۱۳۸٥
چشم‌هايم چشم‌هايت ... :: ٢٢ خرداد ۱۳۸٥
يارب آن آهوی مشکين به ختن بازرسان ... :: ۱۸ خرداد ۱۳۸٥
باز آی و بر چشمم نشين ... :: ۱٥ خرداد ۱۳۸٥
باز آی و بر چشمم نشين ... :: ۱۱ خرداد ۱۳۸٥
ماه نو ... :: ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٥
منك السلام حبيبي :: ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٥
طبيب :: ٩ اردیبهشت ۱۳۸٥
ناتمام :: ۳۱ فروردین ۱۳۸٥
مشيت بهار عطرگل را برای ما مقدر ميکند؟! :: ٢٦ فروردین ۱۳۸٥
كنت ربيع الايتام :: ۱٧ فروردین ۱۳۸٥
تمنايي تا نيمه گاه ضيافت :: ٩ فروردین ۱۳۸٥
تولد :: ٢ آذر ۱۳۸٤
سرمای نبودنت ... :: ٢٤ آبان ۱۳۸٤
افجع فقده مفقودا :: ۱٧ آبان ۱۳۸٤
۳ آبان ۱۳۸٤ :: ۳ آبان ۱۳۸٤
۱٩ مهر ۱۳۸٤ :: ۱٩ مهر ۱۳۸٤
٥ مهر ۱۳۸٤ :: ٥ مهر ۱۳۸٤
٢٢ شهریور ۱۳۸٤ :: ٢٢ شهریور ۱۳۸٤
۸ شهریور ۱۳۸٤ :: ۸ شهریور ۱۳۸٤
٢٥ امرداد ۱۳۸٤ :: ٢٥ امرداد ۱۳۸٤
۱٩ امرداد ۱۳۸٤ :: ۱٩ امرداد ۱۳۸٤
۱٢ امرداد ۱۳۸٤ :: ۱٢ امرداد ۱۳۸٤
٦ تیر ۱۳۸٤ :: ٦ تیر ۱۳۸٤
۱۸ خرداد ۱۳۸٤ :: ۱۸ خرداد ۱۳۸٤
٢۱ فروردین ۱۳۸٤ :: ٢۱ فروردین ۱۳۸٤
موج غم :: ۱٠ فروردین ۱۳۸٤
خيال مهتاب :: ٥ فروردین ۱۳۸٤
خيال محال :: ٢٦ اسفند ۱۳۸۳
۱٥ اسفند ۱۳۸۳ :: ۱٥ اسفند ۱۳۸۳
انتها :: ۸ اسفند ۱۳۸۳
روز واقعه :: ٢۸ بهمن ۱۳۸۳
شب مهتاب :: ٩ بهمن ۱۳۸۳
مهتاب و مهتاب و مهتاب :: ٢۳ دی ۱۳۸۳
نقطه سر خط :: ٢ آذر ۱۳۸۳
بی نام ... اما مهتابی ! :: ۱٩ آبان ۱۳۸۳
ماه غريبستان :: ۱٢ آبان ۱۳۸۳
يا كريم آل فاطمه ادركنی ! :: ٩ آبان ۱۳۸۳
مثل هر شب مهتاب ! :: ٥ آبان ۱۳۸۳
ديروز و امروز و فردا ... مهتاب!(تضاد) :: ٢۸ مهر ۱۳۸۳
رنگ چشم های مهتاب :: ٢۱ مهر ۱۳۸۳
من و مهتاب :: ۱٥ مهر ۱۳۸۳
از نام ما خبری نيست ... :: ۱٤ مهر ۱۳۸۳
گل نرگس :: ۱٠ مهر ۱۳۸۳
دچار :: ۳ مهر ۱۳۸۳
ماه تابان آمد ... :: ۳٠ شهریور ۱۳۸۳
٢٩ شهریور ۱۳۸۳ :: ٢٩ شهریور ۱۳۸۳
۱۱ شهریور ۱۳۸۳ :: ۱۱ شهریور ۱۳۸۳
٩ شهریور ۱۳۸۳ :: ٩ شهریور ۱۳۸۳
٦ شهریور ۱۳۸۳ :: ٦ شهریور ۱۳۸۳
٢٦ امرداد ۱۳۸۳ :: ٢٦ امرداد ۱۳۸۳
بانوی باران :: ۱٥ امرداد ۱۳۸۳
يا ام البنين :: ۱٠ امرداد ۱۳۸۳
٤ امرداد ۱۳۸۳ :: ٤ امرداد ۱۳۸۳
۳۱ تیر ۱۳۸۳ :: ۳۱ تیر ۱۳۸۳
... :: ٢٥ تیر ۱۳۸۳
۱٥ تیر ۱۳۸۳ :: ۱٥ تیر ۱۳۸۳
کودکی ... :: ۱۱ تیر ۱۳۸۳
٥ تیر ۱۳۸۳ :: ٥ تیر ۱۳۸۳
۳ تیر ۱۳۸۳ :: ۳ تیر ۱۳۸۳
۳٠ خرداد ۱۳۸۳ :: ۳٠ خرداد ۱۳۸۳
٢٤ خرداد ۱۳۸۳ :: ٢٤ خرداد ۱۳۸۳
٢۱ خرداد ۱۳۸۳ :: ٢۱ خرداد ۱۳۸۳
الهی العفو :: ۱٤ خرداد ۱۳۸۳
۱٢ خرداد ۱۳۸۳ :: ۱٢ خرداد ۱۳۸۳
٤ خرداد ۱۳۸۳ :: ٤ خرداد ۱۳۸۳
درد جاودانگی :: ۱ خرداد ۱۳۸۳
نوش دارو پس از مرگ سهراب :: ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸۳
مفهوم زندگی ... :: ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸۳
۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۳
۱٢ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸۳
٢ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: ٢ اردیبهشت ۱۳۸۳
تفأل :: ٢۸ فروردین ۱۳۸۳
٢۳ فروردین ۱۳۸۳ :: ٢۳ فروردین ۱۳۸۳
الهم الرزقنا توفيق الشهاده ... ! :: ٢٠ فروردین ۱۳۸۳
۱٦ فروردین ۱۳۸۳ :: ۱٦ فروردین ۱۳۸۳
٦ فروردین ۱۳۸۳ :: ٦ فروردین ۱۳۸۳
نرم نرمک می رسد اينک بهار ! :: ۱ فروردین ۱۳۸۳
ديده و دل :: ٢٤ اسفند ۱۳۸٢
الهم الرزقنــــــــــــــــــــــــا ... :: ۱٤ اسفند ۱۳۸٢
٦ اسفند ۱۳۸٢ :: ٦ اسفند ۱۳۸٢
کل يوم عاشورا و کل عرض کربلا :: ٢٩ بهمن ۱۳۸٢
جمعه ای ديگر آمد نيامد سوار :: ٢٤ بهمن ۱۳۸٢
٢۱ بهمن ۱۳۸٢ :: ٢۱ بهمن ۱۳۸٢
٢٠ بهمن ۱۳۸٢ :: ٢٠ بهمن ۱۳۸٢
بشارت :: ۱۸ بهمن ۱۳۸٢
افسوس :: ۱٦ بهمن ۱۳۸٢
۱٢ بهمن ۱۳۸٢ :: ۱٢ بهمن ۱۳۸٢
بشارت :: ۱٢ بهمن ۱۳۸٢
شهادت :: ۱٠ بهمن ۱۳۸٢
چگونه باشم برای تو ؟ :: ٦ بهمن ۱۳۸٢
انا مجنون العباس :: ٦ بهمن ۱۳۸٢
۳ بهمن ۱۳۸٢ :: ۳ بهمن ۱۳۸٢
منتظرم باش! :: ۳ بهمن ۱۳۸٢
يا ابالفضل :: ۱ بهمن ۱۳۸٢
به نام خالق باران :: ٢٩ دی ۱۳۸٢
پس از تو :: ٢۸ دی ۱۳۸٢
صدا کن مرا! :: ٢٦ دی ۱۳۸٢
شايد وقتی ديگر! :: ۱٩ دی ۱۳۸٢
دنيای من! :: ۱٧ دی ۱۳۸٢
يا امام رضا ع :: ۱۳ دی ۱۳۸٢
خرمای بم! :: ۱٢ دی ۱۳۸٢
انا مجنون الحسين :: ۱۱ دی ۱۳۸٢
مولاتی يا معصومه :: ۳ دی ۱۳۸٢
اميد! :: ٢٩ آذر ۱۳۸٢
غريبانه! :: ٢٧ آذر ۱۳۸٢
همه هست آرزويم که ببينم از تو رويی ! :: ٢۳ آذر ۱۳۸٢
وقتی باران نباريد ! (۲) :: ۱٦ آذر ۱۳۸٢
وقتی باران نباريد! :: ۱٥ آذر ۱۳۸٢
يا علی گفتيم و عشق آغاز شد! :: ۱٤ آذر ۱۳۸٢
... :: ۱ آذر ۱۳۸٢
يا اميرالمومنين حيدر :: ٢٤ آبان ۱۳۸٢
يارب از ابر هدايت برسان بارانی :: ٢۱ آبان ۱۳۸٢
يا کريم ال طاها :: ۱٧ آبان ۱۳۸٢
خرابم می کند هر دم فريب چشم جادويت :: ۱٥ آبان ۱۳۸٢
يا غفار و يا ستار العيوب :: ٥ آبان ۱۳۸٢
بسم الله االنور :: ٢٧ مهر ۱۳۸٢
ای خدا منم عبد رو سياه تو :: ٢٤ مهر ۱۳۸٢
يا صاحب الزمان :: ٢٠ مهر ۱۳۸٢
دارم از زلف سياهش گله چندان که مپرس :: ۱٧ مهر ۱۳۸٢
نگارا!يک دم از اين موج غم نبودم غافل :: ۱۱ مهر ۱۳۸٢
بی تو هرگز! :: ۸ مهر ۱۳۸٢
يادم کن تا هستم ای اميد زندگانی ... :: ٦ مهر ۱۳۸٢
تبريک! :: ٤ مهر ۱۳۸٢
برای خالق باران :: ٢۸ شهریور ۱۳۸٢
مرا بياب :: ٢٧ شهریور ۱۳۸٢
بدون عنوان :: ٢٦ شهریور ۱۳۸٢
هوای بارون :: ٢٥ شهریور ۱۳۸٢
انا مجنون الحسين ع :: ٢٤ شهریور ۱۳۸٢
ياد يک دوست :: ٢٤ شهریور ۱۳۸٢
تولدم مبارک! :: ٢٤ شهریور ۱۳۸٢
روز مبادا :: ٢٤ شهریور ۱۳۸٢