هو المحبوب
و الفجر و ليال عشر
دوستت دارم را
روي سطرهاي سپيد گيسوانم
بخوان!
يادباران
صفحه اصلي  پست الکترونیک
می ناب
نورباران

باز اين دلم هوای ميخانه کرده ساقی ...
آرشیو دی ٩۳
اردیبهشت ٩٢
آبان ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
فروردین ۸٩
بهمن ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢

خبرباران
ایمیل 
نام     


Powered by WebGozar
لينك باران
لوگو آرام دل
ديدار شمار


روز واقعه

دخیل

در بی وزنی شعر های من نام تو چقدر عظيم و سنگين است .

                                 بنفسی انت ...

باز من و روز واقعه ! و حسرت هل من معينت را شنيدن .

افسوس که اين زبان قاصر است و اين جان بيتاب آلوده .

و باز تويی که محشر به پا می کنی و حر چه زيبا آرام ميگيرد و من هربار اين صحنه را مرور ميکنم چنان بار اول تشنه ام !

و ما جاماندگان قافله تاريخ به عزا نسشته ايم برای چه ؟ تو همچنان هستی و ماييم که گم گشته ايم !

تا تو نخواهی .. تا تو نخوانی ...

                     منک السلام ...

و اشک در بيکران نام تو چنان ستاره سو سو می زند .

حتما تو نخواسته ای که ما از درک آن روز و آن واقعه عاجزيم . مهربانا طاقتمان نبود و تو بهتر از همه می دانی!

 

 ٢:٥۱ ‎ق.ظ ٢۸ بهمن ۱۳۸۳
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)