هو المحبوب
و الفجر و ليال عشر
دوستت دارم را
روي سطرهاي سپيد گيسوانم
بخوان!
يادباران
صفحه اصلي  پست الکترونیک
می ناب
نورباران

باز اين دلم هوای ميخانه کرده ساقی ...
آرشیو دی ٩۳
اردیبهشت ٩٢
آبان ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
فروردین ۸٩
بهمن ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢

خبرباران
ایمیل 
نام     


Powered by WebGozar
لينك باران
لوگو آرام دل
ديدار شمار


نام تو

فلك را سقف بشكافيم و طرحي نو در اندازيم ...

خبر آمد خبری در راه است ...

۲ مرداد ماه

اول: حسرت بي امان، سكوت تلخ، بغض عميق و چشم هاي خيره ... حديث اين روزهاي من است. كاش كسي مرا مي نوشت و من تيتر روز مي شدم، شايد ... شايد به یادت مي آمدم ...

آخر: مرا نه به چادر روي سرم، نه با مدرك تحصيلي نداشته ام، نه به كتاب حجيم در دستم، نه با كيف پول خالي ام ... نسنجيد ... ديوار آجري خانه ام، تلوزيون قديمي اتاق پذيرايي، كتابخانه انباشته ار كتب قديمي و خاك گرفته ... من آجر و سنگ و كاغد و چوب نيستم!

من خود خودم هستم ... هرچند روزي يا سنگ خواهم شد ... يا كاغد و يا ...

(شاكي ام. خيلي ...)

اول و آخر: تو

                                                                                      ح مبین

 

 ۱:٥٢ ‎ق.ظ ۳٠ تیر ۱۳۸٥
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)