هو المحبوب
و الفجر و ليال عشر
دوستت دارم را
روي سطرهاي سپيد گيسوانم
بخوان!
يادباران
صفحه اصلي  پست الکترونیک
می ناب
نورباران

باز اين دلم هوای ميخانه کرده ساقی ...
آرشیو دی ٩۳
اردیبهشت ٩٢
آبان ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
فروردین ۸٩
بهمن ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢

خبرباران
ایمیل 
نام     


Powered by WebGozar
لينك باران
لوگو آرام دل
ديدار شمار


مَرد مُرد .... مردانگي مُرد ... تنها شديم!
آهاي خبر نداري...
ميخندم! به سادگي خودم و به حماقت تو.
به اينكه يك روز .. نه .. يك شب نشستيم و هم را نقاشي كرديم .. از آن هم بدتر هم را صدا زديم ... به نام، نام كوچك! كوچك بوديم و نمي دانستيم ...
و نام كوچك من حالا بزرگ شده است. ديگر نقاشي نمي كشد. چادر سر ميكند كه پنهان شود .. حتي از تو!
امشب اين جسم فاسد و اين روح مسموم غذاي كرم هاي خاكي مي شود! همان ها كه آن وقت ها دوستشان داشتي ...
اما مي ترسم! صلاة وحشت ... صفحه چندم مفاتيح است؟ مفاتيح؟؟؟ يادت مي آيد ختم سوره فتح ... آويز گردن من و گره اي كه هرگز باز نشد. مثل گره گيسوان من ... بافه نقاشي تو ...
من هنوز دارمش! آن برگه كاغذ كاهي كه از وسط دفتر جدا شده بود ... جدا شده بود ... يك قاب قرمز برايش خريده ام. يك پنج برعكس قرمز! گاهي انگار درون سينه ام مي تپد ... درد ميگرد ... و امشب ميخواهد بايستد!
مرز در عقل و جنون باريك است ... كفر و ايمان چه به هم نزديك است
هيچ نگو ... تمام!
 ۳:۳٦ ‎ق.ظ ٢٧ امرداد ۱۳۸٥
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)