هو المحبوب
و الفجر و ليال عشر
دوستت دارم را
روي سطرهاي سپيد گيسوانم
بخوان!
يادباران
صفحه اصلي  پست الکترونیک
می ناب
نورباران

باز اين دلم هوای ميخانه کرده ساقی ...
آرشیو دی ٩۳
اردیبهشت ٩٢
آبان ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
فروردین ۸٩
بهمن ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢

خبرباران
ایمیل 
نام     


Powered by WebGozar
لينك باران
لوگو آرام دل
ديدار شمار


دریاب کار ما که نه پیداست کار عمر

قربان می شوم،

                  اما
                      نه مقدس و پاک ...
چه بگویم ؟
چگونه بگویم؟
"قلبی محجوب و نفسی معیوب
و عقلی مغلوب و هوائی غالب
طاعتی قلیل و معصیتی کثیر
و لسانی مقر بالذنوب ... " 

بستر می گسترانم
به استقبال معصیت؟
به پیشواز گناهی کبیر؟
ابلیس می شوم
             عجوزه ای شوم
                          ظلمتی مطلق 

کابوس دیده ام!
شرمم می آید از این خواب غفلت
یک پارچه فریاد میشوم
هل من معین ...؟

باز معجزه میشوی
ورای تصور
والاتر از
 
لیاقت این روح مسموم

کاش میتوانستم
کاش رخصت میدادی که بخوانم
عجل موتی!

باز معجزه می شوی
ورای تصور ... 

یادت فرشته ام می کند
                    پاک و آبی و رها
می شوم دخترک آرام همیشه
                                صبور و شیدا

 معین همیشه قلبم بمان! ۱٢:٥٩ ‎ق.ظ ۱٥ دی ۱۳۸٥
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)