هو المحبوب
و الفجر و ليال عشر
دوستت دارم را
روي سطرهاي سپيد گيسوانم
بخوان!
يادباران
صفحه اصلي  پست الکترونیک
می ناب
نورباران

باز اين دلم هوای ميخانه کرده ساقی ...
آرشیو دی ٩۳
اردیبهشت ٩٢
آبان ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
فروردین ۸٩
بهمن ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢

خبرباران
ایمیل 
نام     


Powered by WebGozar
لينك باران
لوگو آرام دل
ديدار شمار


بانوی باران

بانوي باران

بانو سلام !

... بانو بگذار کودکی باشم سر نهاده بر دامانت . که تشنه ی نوازشم بانو . که يک دنيا اشک دارم برای ريختن بر دامنت .

بانو چه کرده ای با دل بی قرارم ؟ که گاه و بی گاه هوای ديار تو می کند و افسوس که اين ره طولانی تر از آن است که من توان سپری کردنش را داشته باشم .بدون شک تو اگر نيايی ديدگان من هيچ گاه زيارتت نخواهند کرد .

بانو مهربانی را به تو قسم داده ام ، وفا را ، رحم را ، بخشودگی را ...

بانو لبخند می زنم و انتظار می کشم .

اشک ميريزم و انتظار ميکشم .

نفس می کشم و انتظار می کشم .

برای لحظه ای سرنهادن بر دامان تو .

بانو هرجا نامت باشد ، هر جا يادت باشد ، گل می شکفد ؛ گل ياش . و هرجا ياس برويد يأس بی معنی می شود .

بانو گرمای دستانت را حس می کنم ، حتی از اين راه دور .

بانو عطر ياس می شنوم ، حتی از اين راه دور .

بانو اشک ميريزم ... مثل تو .

حتی اگر روی برگردانی ديدگان نورانيت را می بينم .

بانو اشک شوق از ديدگانت می بارد يا ... اشک غم ؟

بانو تمام اشک ها مال من . تا هر زمان لازم باشد می گريم . تو تنها لختی بخند .

بانو به نيت تو فال بگيرم ؟

بگذار ديوان دل را ورق بزنم ...

حال باز می کنم ...

مژده ای دل که مسيحا نفسی می آيد

به قلم باران

..................................................................................................................

طرح اسوه

توضيحات طرح اسوه

فرم شرکت در طرح اسوه

..................................................................................................................

مــــــــــــــــــــادر

مــادري پيـر و پــريشـــان احـــوال .. عــمر او بود فــــــــزون از پـنـجــاه

زن بي شـوهر و از حاصــل عـــمر .. يك پسر داشت شرور و خودخـواه

روز و شب در پي اوباشي خويش .. بي خبر از شــرف و عــزت و جـاه

ديــده بــود او به بر مــــــادر پــــير .. يك گـــره بســته ي زر گاه به گاه

شـــبي آمــد كه ســـــــتاند آن زر .. بكـــند صــــرف عــــمل هاي تباه

مـــــــــادر از دادن زر كـــــــــرد ابـا .. گفت : رو رو ! كه گناه است گناه

اين ذخـــــيره است مرا اي فــرزند .. بهر داماديت انشــــــــــــــــــا الله

حـــمله آورد پســـــــــر تا گـــــيرد .. آن گره بسته ي زر خواه مــــخواه

مــــــــــادر از جور پسر شيون كرد .. بود از چــاره چو دستش كـــــوتاه

پســــــــر افشــرد گلوي مـــــــادر .. آنچنان سخت كه رخ گشت سياه

نيمه جان پيكر مادر مادر بگــــرفت .. بر ســــر دوش و بيفــــــتاد به راه

برد در چــــاه عميقـــــي افكـــــند .. كـــز جـــــنايت نشود كس آگــــاه

شــد ســرازير پس از واقعــــــه او .. تا نـــــمايد به ته چــاه نگــــــــــاه

آخـــرين گــفته ي مـــــادر اين بود .. آه فـــــــــــرزند نيفتي در چاه

 

شاعر ناشناس

 

..................................................................................................................

 

عيد همه مبارک !

التماس دعا .. يا زهرا و يا مولا علی

 ٤:٤۸ ‎ق.ظ ۱٥ امرداد ۱۳۸۳
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)