هو المحبوب
و الفجر و ليال عشر
دوستت دارم را
روي سطرهاي سپيد گيسوانم
بخوان!
يادباران
صفحه اصلي  پست الکترونیک
می ناب
نورباران

باز اين دلم هوای ميخانه کرده ساقی ...
آرشیو دی ٩۳
اردیبهشت ٩٢
آبان ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
فروردین ۸٩
بهمن ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢

خبرباران
ایمیل 
نام     


Powered by WebGozar
لينك باران
لوگو آرام دل
ديدار شمار


دچار

انسان دچار كه می شود ناچار می شود از هست و بودش بگذرد و بی چاره می شود.بيچاره ی بيچاره بيچاره ی ناچار دچارم !

بيچاره ی دچار تو را چاره جز تو چيست ؟(قيصر امين پور)

...

اگر عاشق ديدارت شده ام جسارت كرده ام . می دانم ! اما دوای نابينايان تويی . ديدگانم نور ده !

اگر لب به سخن می گشايم در محضرت بی ادبی می كنم . می دانم ! تويی تنها شنوا . من چه كنم ؟

اگر دل سياهم را خدمتت آورده ام كه مرهم بر آن نهی حماقت كرده ام . می دانم ! اما طبيب جز تو نشناسم !

دست لرزانم را به دامنت گره زدم .عشق است به خاك افتادن ...

خاك پايت سرمه ی چشمم كن !

شميمت مسيحای من است . آنی در كوی بی نوايان قدم بگذار !

شانه ام می لرزد . دستم می لرزد . پايم می لرزد . دلم بلرزان !

 ٤:۱۳ ‎ق.ظ ۳ مهر ۱۳۸۳
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)