هو المحبوب
و الفجر و ليال عشر
دوستت دارم را
روي سطرهاي سپيد گيسوانم
بخوان!
يادباران
صفحه اصلي  پست الکترونیک
می ناب
نورباران

باز اين دلم هوای ميخانه کرده ساقی ...
آرشیو دی ٩۳
اردیبهشت ٩٢
آبان ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
فروردین ۸٩
بهمن ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢

خبرباران
ایمیل 
نام     


Powered by WebGozar
لينك باران
لوگو آرام دل
ديدار شمار


يا كريم آل فاطمه ادركنی !

كريم آل طه يا حسن مجتبي

روزه دارم من و افــطارم از آن لعـل لـب اسـت
آري افــطار رطـب در رمـــضان مستحب است
روز ماه رمضان زلــف ميفشان كه فقير بخورد
روزه ي خـــود را به گــمانش كه شـب اســت
مــيخانه را گشــوده به مســتان خـبر دهيـــد
امشب شب سرور و شب مستي شماست
مي از مي ولاي حســـــــــن نوش جان كنيد
زيرا كه ساقي مي و ميخانه اش خـــــداست
گوشــه ي لــبش عـــلاج دل زار می كــــــــند
اظهــــار حســـن خـــويش به آثار می كـــــند
بــنگر به مرتضـــي كه در اين مــــــــاه روزه را

با بوســه از لب حــــــسن افطـــــار می كـند

***

بپر كبوتر بقيع !

شايد تماشاي اوج گرفتن تو اين دل زار را تسكين دهد . بپر كه امشب اگر بال نگشايي شايد فرصتي ديگر نيابي . امشب ستارگان هم منتظر تواند . نمي بيني بيش از پيش چشمك مي زنند ...

هاي كبوتر بقيع صدايم مي شنوي ؟ تو هم مستي انگار . امشب همه مستند . اما من چرا اينگونه ام ؟ چرا دل گرفته ام ؟

بپر كبوتر بقيع . اوج بگير . تو را به غربت قسم اين دل خسته و شكسته را هم با خود ببر ! غريبم كبوتر بقيع . آشنايم كن . درد آشنايم كن !

منتظرم . بپر کبوتر بقيع!

 ۳:٠٤ ‎ق.ظ ٩ آبان ۱۳۸۳
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)