الرحیل!

/ 4 نظر / 2 بازدید
مجنون

حـــرم شيبتــی علی النــــــــــــــــــــــــار

باران

سلام. بيقرارم ميكند اين نبودن ناچار ... هجوم سرد اجتماع انسان هاي امروز گوشه گيرم كرده است ... قضاوت آلوده به حقارت نفسم را تنگ ... اين طبقات رنگارنگ اجتماعي ريشه باورم را خشكاند ... من شريعتم جهت نداشت اما حالا از شمال بدم مي آيد .. از شمال كشور .. از شمال شهر .. از شمال تمام نقشه هاي جغرافيايي ... براي من كوه و دشت و كوير و دريا يكي بود اما حالا از كوير سردم مي شود .. از دريا آتش ميگيرم و ... آهاي آدميان ... با من كه هيچ ... بر سر خودتان چه آورديد؟؟؟ ... نميدانم اعاده حق ميكنم يا عقده گشائي اما اين نبود باور و اعتقادتان ... من زير پاي ادعايتان شكستم .. له شدم ... اما ... گفتن ندارد كه حالا حي علي خير العمل اذان را بيشتر از حي علي الصلاة دوست دارم ... نمازهايمان كه قضا شد ... فرصت اداي عمل هم گذشت ... شرمنده از آنيم كه در وقت مكافات ، اندر خور عفو تو نكرديم گناهي ... يا علي

باران

خوب نظاره كن ... م ر گِ تدري ج ي! سلام!

يوناس

باران .. اين طبقات رنگارنگ روزگاری ريشه باور مرا هم خشکانده بودند .. تا خدا را ديدم .. ديدم که نمی خواهد ما شرمسار اين همه بدی باشيم که ذات تک تکمان از اوست و مقدس .. حتی آنکه بد می کند .... آنکه فخر می فروشد .. آنکه به سخره می گيرد ذاتشان از اوست و تمامی روحها برای خدا ارزش دارند بيشتر از آنچه که برای اشتباهی آنها را طرد کنيم و يا خود ترک دنيا کنيم که ديگر نبينيمشان و نشنويم حرفهای آزار دهنده شان را .. بگذار بگويمت خدا بر آنها آنقدر سخت نمی گيرد که ما بر آنها سخت می گيريم .. خدا وقتی ببيند که ما خود را از برای هر آنچه هست اينگونه بيقرار ساختيم .. می خواهد بگويد که فرصت بودنمان را با گوشه گير شدنمان از دست ندهيم که کفران نعمتی است که به ما داده و تو خود می دانی که چه می گويم و چه می خواهم .. می دانی که برايم عزيزی .. راستی آمده بودم بگويم فردا تولد مولاست بیا با هم شربتی بنوشيم از عشقش اما دلگير يافتمت .. يا علي