بیهوده مگو که مرد میدان هستیم                     وقتی که ز فریاد گریزان هستیم
در غــــــــــــزه برادرانمان را کشتند                     انگار نه انگار مسلمان هستـیم

شمریم اگر روز ستم خاموشیم                      خون است اگر آب خنک می نوشیم
آن سوی جهان کرب و بلائی برپاست       ماهم دلمان خوش است مشکی پوشیم

/ 0 نظر / 14 بازدید