از نام ما خبری نيست ...

اخبار تازه را نشنيدي؟

گفتند :

 وضع هوا خراب است

گفتند آسمان همه جا ابري است

گفتند :

از سقف هاي كاذب سربي

باران زرد

باران شيميايي

                         مي بارد

گفتند گل هاي شرحه شرحه ي مارا

با داغ كهنه ي مادر زاد

                                    تشريح مي كنند

گفتند : ...

اما

با اين همه خبر

در عصر شب

در عصر خستگي

در عصر بي عصب

در روزنامه ي عصر

از شرح حال ما اثري نيست

در عصر خواب و خلسه و خميازه

در عصر آخرين خبر تازه

از نام ما

در روزنامه ها خبري نيست

قيصر امين پور (باران زرد از مجموعهی آينه های ناگهان)     

/ 1 نظر / 15 بازدید
گمنام/

يا رب/...ديدی چه بهتر است گمنامی، ای رفيق!.../يا علی