أنت

بخوان که بشنوم تو را 
                           مرا همین ترانه بس!

 

 

بهشت است آنچه من دیدم نه رخسار
کمند است آنچه وی دارد نه گیســــــــو

/ 2 نظر / 16 بازدید
شیدا

از انسانها غمی به دل نگیر؛ زیرا خود نیز غمگین اند؛ با آنکه تنهایند ولی از خود میگریزند زیرا به خود و به عشق خود و به حقیقت خود شک دارند؛ پس دوستشان بدار اگر چه دوستت نداشته باشند