از شوق تو بود، ابر، شاید گل ریخت
تا عــطر تو با بـاد بیاید گــــــل ریخت

افسوس نمی‌کنی نگاهی بانـــــــو!
در مقدم تو چقدر باید گــــل ریخت؟

/ 0 نظر / 2 بازدید